Om oss

Hem 5 Om oss

Om Carolina Wihrén Andersson

KBT On Demand drivs av mig Carolina Wihrén Andersson. Jag är beteendevetare (huvudområde psykologi) och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT.

Min styrka som beteendevetare som jag för med mig in i psykoterapeutyrket är förmågan att se en omgivning och individ i ett samspel. I min yrkesroll är jag å ena sidan behandlare och individfokuserad men en ytterligare process pågår utifrån ett organisatoriskt perspektiv, hur gör vi detta bättre? Mer effektivt? Mer patientsäkert? Detta medför att jag ständigt är i en process av utveckling och förbättring både på individ och organisationsnivå. Det bidrar till att mitt lärande på något sätt aldrig tar slut….

Mitt intresse och min upplevelse av ”saknad kunskap” utifrån mitt mål har drivit vad min grundprofession landat i. Mitt huvudområde som beteendevetare är Psykologi och mänskligt fungerande, vad gäller akademiska meriter så har jag akademiska poäng motsvarande 6 års heltidsstudier.

Kognitiv BeteendeTerapi (KBT)

KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

KBT grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa.

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Klienten informeras om arbetssättet, och sedan kartlägger man med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår. Denna utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp.

Legitimerad Psykoterapeut

Till skillnad från t ex titeln terapeut eller KBT terapeut så är psykoterapeut en titel som är skyddad enligt lag. För att kunna bli Legitimerad psykoterapeut behöver du först en grundprofession som t ex psykolog, socionom, beteendevetare eller läkare.

Utöver detta behöver du läsa en grundläggande psykoterapeututbildning (steg 1). Sedan behöver man arbeta minst två år innan man har möjlighet att söka till psykoterapeututbildningen. Denna utbildning måste ha genomförts hos en utbildningsanordnare som har examensrätt från Högskoleverket. Examen kräver 90 högskolepoäng under tre års studier på halvtid.

Efter erhållen psykoterapeutexamen kan legitimations erhållas av Socialstyrelsen. Den legitimerade psykoterapeuten står sedan under tillsyn av Socialstyrelsen. Detta betyder att du som klient är skyddad om det inte blir som tänkt

Processbaserad psykoterapi

KBT har ett starkt stöd i forskningen eftersom det fungerar, men det fungerar inte alltid. Samtidigt som det fungerar så blir det inte alltid så effektivt som vi skulle vilja. Processbaserad KBT fokuserar på hur man bäst riktar in sig på och förändrar centrala biopsykosociala processer i en specifik situation för givna mål med en given klient.

Processbaserad psykoterapi är en förlängning av sedvanlig manualbaserad psykoterapi. Samtidigt som det finns evidensbaserade behandlingsprotokoll vilka riktar sig mot syndromspecifika problem så som t ex socialfobi, panikångest och depression så är det inte alltid så att dessa passar den enskilda klienten. Dessa behandlingsprotokoll kan ofta vara begränsade på ett sätt som kan hindra deras effektivitet, särskilt när det finns samsjuklighet. Att tillämpa processbaserad KBT handlar om att fokusera på så kallade psykologiska kärnprocesser. Det innebär att jag tillsammans med klienten arbetar för att identifiera de underliggande mekanismerna bakom problemet och utifrån den kartläggningen skräddarsyr behandling för den specifika patienten utifrån befintlig forskning.

Beteendevetare

Beteendevetare är ett samlingsnamn för många olika yrken där det krävs kompetens i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Beteendevetaren har en kandidatexamen 180 hp med huvudämne 90 hp inom psykologi, sociologi eller pedagogik, beroende på inriktning. Du kan välja att själv skräddarsy din utbildning eller läsa den som sammansatt program vid ett lärosäte. Beteendevetare är inte en skyddad titel och det är upp till beteendevetaren att redovisa sin examen.
Du hittar beteendevetaren var som helst, expertisen ligger i att kunna se en organisation och en individ i sitt sammanhang och optimera processer. Att förbättra och utveckla verksamheter.

{

”Beteendevetenskapen intresserar sig för den enskilda individens beteende (kognition, stress och hälsa, utveckling) och grupprocesser (dynamik, påverkan, kultur på mini- och macro nivå) samt inlärningsprocesser (mötet mellan individ och samhälle, utbildning, formning)…”

Mer om Carolina

Min grundprofession och basutbildning är beteendevetare med huvudområde psykologi, fil.kand. Jag har utbildat mig vid flera lärosäten i Sverige.

På psykiatriska kliniken i Värnamo arbetar jag utifrån metoden KBT tillsammans med patienter som har en långvarig psykisk ohälsa där en komplex symtombild ofta föreligger. Jag är också en del av DBT teamet på kliniken och arbetar med patienter som har ett emotionellt instabilt personlighetssyndrom och samtida suicidala- och självdestruktiva beteenden. När jag inte arbetar i direkt klientarbete utbildar och handleder jag personal inom både region och kommun vilka möter personer med svår psykisk ohälsa.

Ett område som jag har ett djupt intresse och engagemang i är bemötande vid psykisk ohälsa och framförallt bemötande för personer med svårigheter inom personlighetssyndromet emotionell instabilitet. Detta engagemang har också fört med sig ett intresse och en kunskap inom bemötande som begrepp inom såväl det enskilda mötet mellan två personer och i en grupp.

På min fritid engagerar jag mig i styrelsearbete för föreningen DBT Sverige där jag innehar rollen som medlemssekreterare och kassör.

Utbildningar i urval

 • Legitimerad psykoterapeut KBT (steg 2) Vid Stockholms universitet
 • Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (steg 1) KBT teamet Göteborg
 • Intensivutbildning i Dialektisk beteendeterapi
 • Grundutbildning i Dialektisk beteendeterapi
 • Dialektisk beteendeterapi för par och familjer
 • Prolonged exposure – trauma/PTSD behandling, Edna Foa
 • General Psychiatric Management, Harvard Medical School
 • Familjeband
 • Motiverande Samtal
 • Mindfulness
 • Acceptans and commitment therapy, ACT
 • Företagshälsovård
 • Ledarskap och ledarskapsutveckling
 • Bemötande, nationella självskadeprojektet
 • Interpersonell psykoterapi nivå A

Dialektisk Beteendeterapi (DBT)

Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en forskningsstöd behandlingsmodell utformad för, och utvärderad på, personer som har ett emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) eller borderline personlighetssyndrom (BPS) med upprepade självmordsförsök och/eller olika typer av självskadande och starkt livskvalitetsstörande beteende. DBT har även visat sig effektiv vid behandling av behandlingsresistenta ätstörningar, missbruk och kronisk depressivitet hos äldre med personlighetssyndrom.
Behandlingsinslagen i DBT har sin utgångspunkt i den s.k. biosociala teorin, en teori om vad EIPS/BPS är, och om hur tillståndet uppkommer och hur problemen/symtomen vidmakthålls. (text hämtad ifrån föreningen DBT Sverige, Välkommen till DBT Sverige)

DBT är en teambehandling som består av fyra olika delar färdighetsträning grupp, individualterapi, konsultation för teammedlemmar och telefonstöd. För att det ska få kallas DBT behöver alla delar finnas med.